عضویت در انجمن

عضویت

عضويت موسسه ساختمان سبز ايرانيان در سه سطح صورت مي گيرد:

۱.      شرکت‌ها و سازمان‌هاي انتفاعي و غير انتفاعي       

۲.      دانشگاهها، مراکز آموزشي و پژوهشگاههاي فني                                                      

۳.      افراد:

  افراد شاغل در شرکت‌ها و سازمان‌هاي عضو                                                 

  افراد مستقل                                                                                       

  دانشجويان و متخصصان جوان تا پنج سال سابقه کار  

  اعضاي افتخاري                                      
صفحه اصلی عضویت در انجمن