پروژه ها

ساختمان مرکزی مپنا بویلر

معماری و ساختمان پایدار

ساختمان ظرف زندگی و مظروف آن زندگی انسان است. معماری رابطه متناسب بین ظرف و مظروف است. زندگی ما بخشی از جهان و با ضربآهنگ حیات هستی هم آهنگ است.

انسان می تواند آگاهانه یا ناآگاهانه با این آهنگ هم نباشد، حاصل خروج او از دست رفتن معماری و باقی ماندن ساختمان خواهد بود. به عبارتی معماری بیان چگونگی پایداری است و به تنهایی حاصل این مفهوم هست. به اندازه ای که ساختمان به سمت پایداری (با تعریف مصطلح امروز) میل می کند به معماری نزدیک می شود.

مطالعه بیشتر...